Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป ภาพรวมของประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีวัฒนธรรมและ ประเพณี ที่ดีงามมาตั้งแต่โบราณกาล ควรค่าแก่ ความภูมิใจของ ชาวไทยทุกคน ความอุดมสมบูรณ์ ดังกล่าว ก่อให้เกิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ชวนประทับใจในแต่ละภูมิภาค สัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตคนไทยในดินแดนต่างๆ แล้วจะทราบได้ว่า "เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้"
http://www.tat.or.th
  • Sabuy (สบาย) ข้อมูลท่องเที่ยวไทยทั้งภาพ และวิดีโอ ประกอบด้วยข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร น้ำตก ภูเขา ป่า ทะเล ทะเลหมอก เกาะ ฯลฯ
  • E-guidethailand ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ นำเสนอในรูปของแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  • An AsianTrails Guide รวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวประเทศไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร, การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
  • Smilepark ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดทั่วประเทศ และค่าเดินทาง ถาม-ตอบเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมรูปภาพท่องเที่ยว
  • Thailandvisitor ข้อมูลการท่องเที่ยว ต่างๆ ในประเทศไทย แผนที่ประเทศไทย
  • Thaiparks แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
  • เครื่องราชอิสริยภรณ์ต่างๆ ของไทย
  • khonthai เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทย ระเบียบการต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย
 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
หมู่บ้านศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร หมู่บ้านศิลปาชีพฯ สร้างและบริจาคให้โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่สำหรับแสดงสถาปัตยกรรมบ้านไทย และศิลป วัฒนธรรมไทยพื้นบ้านจากทั้งสี่ภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ภายในบริเวณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร หมู่บ้านศิลปาชีพ ได้ออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิ สถาปัตย์ไว้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริงของทั้งสี่ภาค รวมทั้ง พรรณไม้ท้องถิ่นของแต่ละภาคอีกด้วย
http://www.bangsai.net
 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
หอมรดกไทย
เป็นโครงการเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ของ ชาติไทย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่ ครั้งโบราณกาล เผยแพร่ ศาสนาประจำชาติไทยรวมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของ พระบรมกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์
http://www.heritage.thaigov.net
 
ศิลปะและเพลงไทย
นาฏศิลป์ไทย
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน มีศิลปวัฒนธรรมที่บ่งถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จนเป็นที่ชื่นชอบของนานาประเทศ ที่ได้พบเห็นความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทย ถึงแม้ในสังคมไทยปัจจุบันกำลังได้รับอิทธิพลทางด้าน วัฒนธรรมจากต่างชาติอันหลากหลาย ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังสามารถอนุรักษ์ และสืบทอดได้มาอยู่ในทุกวันนี้ก็คือ "นาฏศิลป์" อันเป็นศิลปะประจำชาติ ที่คนไทยทุกคนควรช่วยกันรักษา และให้การสนับสนุนเพื่อให้ศิลปะนี้คงอยู่สืบไปในอนาคต โดย อ. สุมิตร เทพวงษ์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
http://www.thaidances.com
 
 
สินค้าไทย
ThaiTambon.Com
บริการข้อมูลที่น่าสนใจของตำบลต่างๆ ในเมืองไทย ข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเมือง การบริหาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร

http://www.thaitambon.com

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่